Protierozní sítě a rohože

Mezi užitečné nástroje, zabezpečující protierozní ochranu půdy, patří protierozní rohože, geobuňky, sítě a kokosové válce. Tyto výrobky působí povrchově nebo podpovrchově. O podpovrchové ochraně mluvíme v případě, když jsou výrobky zahrnuty vrstvou zeminy.

Nástroje povrchové ochrany plní svoji funkci na povrchu plošně nebo prostorově. Prostorovým protierozním řešením umisťujícím se na povrchu jsou matrace nebo kokosové válce. Povrchově působí sítě a rohože, a to zejména jako podpora nové vegetace.

Podpovrchovou ochranu plošně zajišťují georohože a geobuňky. Geobuňky jsou odolné systémy jak pro protierozní ochranu, tak pro konstrukční základ a zpevňují koryta toků.

Faktory pro volbu protierozní ochrany

Rozhodujícími faktory pro výběr vhodného typu protierozní ochrany jsou:

  • intenzita namáhání (četnost srážek, rychlost proudění)
  • sklon a délka svahu (čím je strmější a delší, tím jsou erozní rýhy větší a četnější)
  • typ zeminy a její vlastnosti (hlinité jsou odolnější než písčité)
  • geologický podklad (např. štěrkopísky jsou odolnější než spraše a jíly)
  • typ rostlinného pokryvu

 

Sítě

Sítě jsou určeny k podpoře rostlin během vzrůstu. Funkční životnost přírodních protierozních výrobků je závislá na prostředí a podmínkách, ve kterých jsou nainstalovány. Výrobky z juty vydrží 12-24 měsíců a z kokosu min. 36 měsíců. Po této době přebírá protierozní ochranu kořenový systém.

Protierozní sítě byly využity například na svazích při rekonstrukci silnice v Žacléři.

Rohože

Protierozní rohože s plošnou hmotností od 350 g/m2 jsou dočasnou protierozní ochranou pro zemní svahy všech sklonů.

Rohože byly použity jako protierozní ochrana svahů reneční nádrže v průmyslovém parku v Košicích.

Georohože

Trvalá protierozní ochrana svahů o různých délkách a sklonech. Zlepšují souvislost kořenového systému. Využívají se na:

  • svazích smáčených srážkami – násypy, zářezy, sanované svahy
  • svazích střídavě smáčených – přepady na vodních stavbách, vodní přelivy, pobřežní hráze, svahy protipovodňových násypů
  • v některých případech i trvale zavodňované svahy – břehy jezer a nádrží

Protierozní funkci zastávají georohože například v Kobylí, kde tvoří záchytný příkop, u vodního toku Ždárná proti vymílání břehů koryta, jako protierozní ochrana silničního násypu u Sverepce a jako ochrana křídel železničního mostu u obce Urbaneč.

 


Další produkty

Kokosové válce

U dlouhých strmých svahů nemusí být samotná plošná ochrana dostatečná a tekoucí voda může dosahovat vysoké energie. Po vrstevnicích svahu (kolmo na směr proudění) se proto umísťují přerušovače proudění. Dříve se používala dřevěná prkna, dnes se začínají prosazovat kokosové válce. Jejich použití významně zpomalí tok vody a zachytí případný splach zeminy.