Zpevnění koryta potoka

Obec Sloup v Moravském krasu na Blanensku se nachází v ústí čtyř povodí, kdy tři z nich mají protáhlý tvar, byla pravidelně postihována záplavami, při nichž zničeno koryto místního potoka Žďárná a zaplaveny přilehlé ulice.

Plastová protierozní rohož částečně zasypaná zeminouVysoké úhrny srážek spolu s geomorfologií způsobily výskyt patnácti povodní od roku 1830, tedy přibližně jednou za 10 let. Také pravidelné jarní tání sněhu způsobovalo vymílání břehů koryta potoku. Řešením bylo vybudování retenční nádrže, pozemkové úpravy v 18 katastrálních územích a úprava koryta toků.

Pohled na zpevněný svah potoka Žďárná v obci Sloup

Na Žďárné bylo rozšířeno stávajícího koryto, zpevněna spodní část kamenným opevněním a v horní části instalována polymerní protierozní rohož, která měla za úkol chránit a zpevňovat kořenový systém travního porostu svahu potoka. Takto provedená úprava poskytuje trvalou protierozní ochranu.

Účinnost způsobu trvalé ochrany břehů a svahů potoka se prokázala krátce po instalaci, kdy obec opět postihly povodně. Na obrázku je vidět, že vegetace je do úrovně vozovky polehlá od náporu vysoké vody, ale břehy koryta zůstaly tentokrát stabilní bez jakýchkoliv škod. Polymerní protierozní rohož  poskytla jinak nestabilnímu zemnímu svahu dokonalou a trvalou protierozní ochranu.

Stav břehů potoka po povodni nevykazuje žádné poruchy

Na uvedenou aplikaci lze použít protierozní georohož Trinter .

10PH18