Přehled dalších geosyntetik

Geosyntetika jsou funkční výrobky, u kterých je minimálně jedna součást vyrbená ze syntetického nebo přírodního polymeru.

Geotextilie je plošný, propustný, polymerní, textilní materiál, který může být tkaný, netkaný nebo pletený. Používá se ve styku se zeminou a/nebo jinými materiály při využití v geotechnice a stavebním inženýrství.

  • Nektaná geotextilie je vyrobená z urovnaných nebo nahodile orientovaných vláken pojených mechanicky a/nebo tepelně a/nebo chemicky.
  • Pletená geotextilie je vyrobena proplétáním oček z více přízí.
  • Tkaná geotextilie je vyrobena provazováním, obvykle v pravém úhlu, dvou nebo více soustav nití. Určena především k oddělování vrstev zeminy.

Geomříže jsou geosyntetický výrobek, který má rovinnou otevřenou strukturu tvořenou systémem vzájemně na sebe kolmých podélných a příčných žeber. Ta mohou být v průsečíku spojena kontinuálně, svařením, lepením anebo provázáním. Otvory geomříží jsou obvykle o velikosti 10 – 100 mm a umožňují tak částicím zeminy/horniny nebo jiným geotechnickým materiálům proniknout skrz otvor geomříže. Jsou vhodné například pro použití v konstrukčních vrstvách komunikací.

Geosítěmi se nazývají geosyntetika, jež se podobají geomřížím, ale jsou poddajnější, žebra jsou uložena přes sebe v různých směrech a slouží jinému účelu než geomříže. Geosítě se vyrábějí především z polymerů, ale také z oceli nebo přírodních materiálů.

Geosítě nacházejí uplatnění zejména tam, kde je potřeba se přizpůsobit podkladu nebo dochází k jeho  deformacím během fungování konstrukce. Častým použitím geosítí je ochrana skalních svahů vůči erozi  horniny vlivem zvětrávání a působení mrazu. Tomuto rozrušování skalních bloků nebo vrstev dobře vzdorují ocelové geosítě, které zabraňují nebo usměrňují pády úlomků na pozemní komunikace, železniční tratě a veřejné nebo soukromé prostory. Lze je využít k budování ochranných plotů a bariér.

Georohože jsou trojrozměrné propustné struktury vyrobené z polymerních vláken a/nebo jiných prvků mechanicky, tepelně, chemicky či jinak spojených. Tyto výrobky jsou určeny na protierozní ochranu svahů. Chrání svahy a břehy, které jsou namáhány větrem, deštěm, proudící vodou nebo vlnami. Georohože jsou někdy také označovány slovem geomatrace. Mezi georohože řadíme i výrobky z přírodních materiálů.

Geobuňky jsou trojrozměrné propustné polymerní konstrukce ve tvaru včelího plástu, vyrobená z proužků fólie vzájemně spojených svařováním. Stěny geobuněk mohou být děrované pro dosažení jejich propustnosti. Geobuňky se používají pro stabilizaci, zlepšení základových podmínek, vyztužování a jako protierozní prvek např. pro zadržení částic zemin, kořenů nebo malých rostlin při zemních a stavebních pracích a především na namáhané břehy nádrží a toků.

Geosynteticá izolace je materiál s nízkou propustností používaný ve stavebním inženýrství. V případě polymerní geosyntetické izolace plní funkci polymery, u jílové izolace jíl.

Geokompozity jsou výrobky, které kombinují vlastnosti geomříží, geotextilií a případně i fólií. Mohou mít funkci drenážní, ochranou či výztužnou. Nejčastěji se používají při budování drenážních systémů a odvodňovacích konstrukcí, na skládkách odpadů, a při vyztužování a separaci konstrukčních vrstev pod násypy

Přírodní protierozní sítě jsou otevřené dvojrozměrné konstrukce z přírodních materiálů (jutové, kokosové vlákno) v podobě sítě určená primárně k protierozní ochraně svahu s působností 3 – 5 let.

 

Typ výrobku
Izolace
Oddělení vrstev, filtrace
Odvodnění
Ochrana
Ochrana proti povrchové erozi
Vyztužování
Nektaná geotextilie
Tkaná geotextilie
Geomříž
Geosíť
Georohož
Geobuňka
Polymerní geosyntetická izolace
Jílová geosyntetická izolace
Geokompozit
Přírodní protierozní síť