Ochrana břehů vodních ploch

Geosyntetické výrobky jsou vyhledávanou alternativou klasických tecnologií jak pro svou ekonomickou nenáročnost, tak pro jednoduchý a rychlý postup výstavby i v obtížných podmínkách.

Možností použití geosyntetických výrobků ve vodním stavitelství je s ohledem na vznik nových, progresivních a technicky vhodných řešení celá řada. Protierozní ochrana je jednou ze základních aplikací, která efektivně a dlouhodobě zajišťuje ochranu břehů, hrází či koryt před vnějšími vlivy.

Protierozní ochrana

Geosyntetika určená pro protierozní ochranu podporují růst vegetace pro stanovené návrhové období. Z hlediska trvanlivosti používáme protierozní materiály dočasné – biologicky odbouratelné, které napomáhají vzrůstu vegetace v prvních měsících a protierozní materiály trvanlivé, které stabilizují povrch po dobu tvorby kořenového systému a následně mu zajišťují dlouhodobou oporu. Jsou využívány v oblastech namáhaných opakujícími se povodněmi a vlnami u břehů řek, jezů, na hrázích.

Z hlediska vlivu vody rozeznáváme protierozní ochranu svahů suchých, dočasně smáčených a trvale smáčených. Podle toho pak rozdělujeme protierozní ochranu:

 1. Dočasná protierozní ochrana pro suché svahy

Biodegradabilní rohože udržují vlhkost a mírnou teplotu zeminy, což umožňuje rychlý růst semen. Jejich předností je možnost vytvarování dle zemního povrchu.

Je třeba vybrat rohože s dostatečně velkými oky. Příliš malá oka mohou omezit růst rostlin a způsobit „stanový“ efekt (tj. zvedání georohože růstem vegetace).

2. Trvalá protierozní ochrana pro velmi strmé svahy a pro svahy dočasně smáčené

Využití geosyntetik pro tuto aplikaci je levnější než většina nepoddajných a interních úprav svahů. Vhodné jsou georohože řady Trinter.

3. Trvalá protierozní ochrana pro svahy namáhané proudící vodou

V případě namáhaného svahu proudící vodou je třeba volit geosyntetika s výztužnou konstrukcí. Jednou z možností je geobuňkový systém Multicell.

Výplňový materiál je chráněn samotnou bunkou a tudíž je ochráněn proti přemisťování. Geobuňky jsou vhodné i pro zajištění stability dna a svahů s různým druhem zatížení např. dna řečiště.

 

 

Zvyšování únosnosti podloží

Při zahájení stavby je možné využít geosyntetiky k zajištění bezpečného a pohodlného přístupu na staveniště i na neúnosných půdách – tam, kde je terén podmáčený, nebo měkký. Jednoduché rozvinutí role tuhé geomříže nebo buněk a následné zasypání zrnitým materiálem zvýší únosnost příjezdové cesty. Výhody ve srovnání s klasickým používáním zejména silničních panelů jsou zřejmé – jednodušší manipulace a nižší náklady.

 

Stabilizační vrstva (geosyntetikum + zrnitý materiál) roznáší zatížení a tím snižuje napětí působící na podloží pod kritickou hodnotu. Roznos zatížení je zvýšen díky omezenému pohybu kameniva.

Stabilita strmých svahů, zemní valy a hráze

Pomocí výztužných geosyntetik lze zajistit stabilitu svahů a zemních hrází. Přínosem geosyntetika je zmenšení kubatur násypů a možnost využití méně vhodného zásypového materiálu.

Principem zvýšení stability je přerušení potenciálně nebezpečných smykových ploch probíhajících svahem k jeho líci nebo do podloží. Běžně se pro dosažení příslušného stupně stability používají geotextilie, jednoosé geomříže či geobuňky.

Výběr vhodných měkkých a poddajnýh čel může záviset na několika faktorech, jmenovitě na požadované povrchové úpravě, omezení a místních podmínkách životního prostředí, ale hlavně na sklonu svahu. Nejoblíbenější pohledovou úpravou svahu je obalované čelo, umožňující přirozený zelený vzhled svahu.

Měkká čela jsou ekonomická a umožňují výběr z mnoha povrchových úprav.

Výhody spojené s výstavbou strmých vyztužených svahů jsou především:

  • Minimalizace záborů
  • Redukce zásahů do citlivých oblastí životního prostředí
  • Možnost použití místní zeminy
  • Jednoduchá a rychlá výstavba
  • Měkká čela jsou ekonomickou alternativou klasických opěrných stěn

 

V intravilánu podél souvislé výstavby, kde je třeba koryto dostatečně kapacitní a stabilní, a k dosažení těchto požadavků často není dostatek prostoru, se budují geometricky pravidelná koryta. Snahou je opevnit břehy co nejpřirozenější cestou. Jednou z možností je využití gabionů a geomříží.

 

Pokud to podmínky nedovolují, je nutné vybuovat opěrnou konstrukci, kde plní geotextilie a geomříže podpůrnou funkci.

Ochrana svahu

Geotextilie mají své využití při protipovodňových opatřeních jako vaky.

 

Těsnění